اجرای ابنیه و الکتریکال و مکانیکال نمایشگاه بین المللی ایرانمال