اجرای توسعه پارکینگ نفتکش ها و احداث ساختمان استراحتگاه رانندگان انبار شهید حسین بیخوش