گواهی نامه ها

گواهی نامه ها

رتبه ۳  ابنیه ، ۴ تاسیسات و تجهیزات ،  ۵ راه و ترابری، ۵  آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری